ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання КП «ІРПІНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС» послуг доступу до мережі Інтернет, доступу до телемережі та додаткових послуг

Цей Публічний договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет, доступу до телемережі та додаткових послуг (надалі – Договір) регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Комунальним підприємством «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради. Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та розроблений із застосуванням Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, які затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624. Комунальне підприємство «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради пропонує телекомунікаційні послуги необмеженому колу осіб (надалі – Абонентам) на умовах цього Договору.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:
1.1.1. Абонентська лінія – сукупність технічних засобів через які Споживач отримує Послуги та відбувається з’єднання обладнання Споживача з Мережею Оператора.
1.1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Споживача на укладання Договору на умовах, визначених Публічною офертою.
1.1.3. Договір – правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Оператором та Споживачем.
1.1.4. Додаткові Послуги – Послуги Оператора або Контент-провайдерів, які не є Послугами з надання доступу до телемережі та мережі Інтернет та замовляються Споживачем окремо у встановленому для відповідної Додаткової Послуги порядку.
1.1.5. Доступ – доступ до Послуг та користування Послугами.
1.1.6. Засоби масової інформації – засобами масової інформації, у яких оприлюднюються зміни до умов Договору, тарифів, правил надання Послуг, є Сайт Послуг та/або Абонентський відділ Оператора. Додатково зміни можуть розміщуватися у місцевих друкованих виданнях і місцях продажу Послуг.
1.1.7. Кінцеве обладнання – обладнання Споживача, яке з’єднане з Мережею через Абонентську лінію. Характеризується типом та/або Мережевими реквізитами.
1.1.8. Кодове слово – це слово-пароль, яке підтверджує особу Споживача при його телефонному зверненні до технічної підтримки для зміни Облікового запису, Мережевих реквізитів, замовлення Послуг та\або керування Послугами. Будь ласка, запам`ятайте Ваше Кодове слово та не розголошуйте його третім особам.
1.1.9. Контент-провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові Послуги Споживачам в Мережі, оплату за які Споживач може здійснити зі свого Особового рахунку.
1.1.10. Мережа – сукупність майна і програмно-технічного комплексу Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Оператором Послуг.
1.1.11. Мережеві реквізити – IP-адреса та MAC-адреса.
1.1.12. Місце підключення – особисто визначена Споживачем адреса, за якою він бажає отримувати Послуг.
1.1.13. Обліковий запис – персональний набір ідентифікаційних даних Споживача («номер Особового рахунку», «пароль» та «кодове слово»).
1.1.14. Оператор – Комунальне підприємство «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Сайті Послуг та в цьому договорі.
1.1.15. Особистий кабінет – спеціальний розділ на Сайті Послуг, де Споживач може керувати Послугами, доступ до якого Споживач здійснює за допомогою Облікового запису (попередньо повідомивши Оператора).
1.1.16. Особовий рахунок – рахунок Споживача, номер якого унікальний в Системі, що відображає надходження платежів від Споживача і витрачання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.
1.1.17. Пароль – це набір символів, ключ, який разом з номером особового рахунку відкриває доступ до Особистого кабінету та доступ (авторизацію) до мережі Інтернет. Будь ласка, запам`ятайте Ваш пароль та не розголошуйте його третім особам.
1.1.18. Послуга – Послуга доступу до телемережі, Послуга доступу до мережі Інтернет, та Додаткові Послуги, які надаються Оператором Споживачеві у відповідності до діючих Тарифних планів. Характеристики та умови надання Послуг вказані у Договорі, Тарифних планах та на Сайті Оператора.
1.1.19. Розрахунковий період – інтервал часу, починаючи з дати надання Доступу Споживачеві, тривалістю один календарний місяць.
1.1.20. Сайт Послуг – Інтернет – ресурс Оператора з доменною адресою https://xnet.in.ua.
1.1.21. Система – апаратно-програмний комплекс Оператора, що призначений для автоматизованого кількісного та вартісного обліку наданих Споживачеві Послуг.
1.1.22. Споживач – фізична особа, яка уклала даний Договір із Оператором на умовах Публічної оферти.
1.1.23. Тарифний план – набір Послуг та правил їх застосування, які використовує Споживач, та затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні, згідно з якими визначається розмір плати за надання такого набору Послуг.
1.1.24. Телекомунікаційна мережа (телемережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
1.1.25. Технічна можливість – наявність технічних засобів, комунікацій та інших ресурсів Мережі, які необхідні для надання Послуг, знаходження Споживача в зоні дії Послуг і можливість використання для доступу до Послуг налаштованого устаткування та програмного забезпечення Споживача.
1.1.26. ІР-адреса – унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Оператором та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.
1.1.27. МАС-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента, що визначається виробником пристрою.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір розроблений та затверджений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 12.04.2012 р., Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №624 від 29.11.2012 р., Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996 року та Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.
2.2. Даний Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Послуг Споживачеві.
2.3. Даний Договір є обов’язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації. Для Споживача даний документ є обов’язковим лише з моменту укладення ним Договору (Акцепту).
2.4. Даний документ у відповідності до ст.641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Оператора, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг.
2.5. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов, сплати коштів за майбутні Послуг та підпис Акту виконаних робіт з підключення до Послуг, фізична особа цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Споживач.
2.6. Оператор внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗ від 26.06.2018 № 328 за № 6922.
2.7. Перед початком отримання Послуг Споживач зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Споживач не погоджується з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Споживач, який провів Акцепт, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.
2.8. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. На прохання Споживача, Оператор також може укласти паперовий Договір з підписами та печатками.
2.9. Даний Договір є публічними і діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.
2.10. Послуг мають бути надані якісно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Оператор, за умов Технічної можливості, надає Послуги Споживачеві у Місці підключення, а Споживач зобов’язується оплачувати ці Послуги в порядку передбаченому цим Договором.

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ

4.1. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ:

4.1.1. При бажанні Споживача отримати Послуги, він повинен звернутися будь-яким доступним способом до Оператора з заявкою про бажання підключитись до Послуги, повідомивши Місце підключення та Тарифний план, за яким Споживач бажає отримувати Послугу;
4.1.2. У п’яти денний строк Оператор зобов’язаний розглянути заявку та у разі наявності Умов надання Послуги (п. 4.2.) узгоджує зі Споживачем час та дату Підключення до Послуги;
4.1.3. В узгоджений час та дату Оператор направляє за вказаним Споживачем Місцем підключення монтажника (бригаду монтажників), які здійснюють Підключення до Послуги (п. 4.3.);
4.1.4. Після підключення до Послуг Споживач, використовуючи отриманий від Оператора Обліковий запис, перевіряє працездатність Послуги та правильність облікового запису;
4.1.5. Після перевірки Оператор та Споживач підписують Акт виконаних робіт. Перед підписанням Акту виконаних робіт Споживач повинен пред’явити монтажникові документ з фотокарткою, що посвідчує особу.

4.2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ:

4.2.1. Наявність Технічної можливості для надання Споживачеві замовлених Послуг;
4.2.2. ознайомлення Споживача з умовами цього Договору;
4.2.3. реєстрація Споживача та відкриття персонального Особового рахунку Споживача в Системі, із використанням
Облікового запису;
4.2.4. внесення Споживачем на Особовий рахунок оплати за підключення до Послуг, якщо така передбачена;
4.2.5. внесення Споживачем на Особовий рахунок оплати згідно з обраним Тарифним планом та оплати замовлених Додаткових Послуг;
4.2.6. кінцеве обладнання Споживача справне, підготовлене для роботи в Мережі, має підтримку Ethernet IEEE 802.3, стека протоколів TCP/IP в повному обсязі, мережевий інтерфейс з роз’ємом RJ-45 та підтримує отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до RFC2131.

4.3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ РОБОТИ:

4.3.1. проведення монтажних робіт (п. 4.4.) із з’єднання порту активного мережевого обладнання Оператора та
Кінцевого обладнання Споживача (створення Абонентської лінії);
4.3.2. активація порту мережевого обладнання Оператора;
4.3.3. активація Тарифного плану Споживача;
4.3.4. первинне налаштування Кінцевого обладнання Споживача;
4.3.5. первинний інструктаж Споживача.

4.4.РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖНИХ РОБІТ:

4.4.1. монтаж кабелю від порту активного мережевого обладнання Оператора до приміщення Споживача;
4.4.2. уведення кабелю у приміщення Споживача: кабель прокладається шляхом стандартного кабелевводу, що передбачений проектом будинку та приміщення або утворюється технологічний отвір діаметром 6-10мм в місці визначеному Споживачем, через який прокладається кабель та залишається необхідний метраж кабелю для з’єднання Кінцевого обладнання Споживача Абонентською лінією (загальна довжина кабелю не повинна перевищувати 90м). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки утворення отвору в приміщенні Споживача (попадання в труби, електропроводку і тому подібне);
4.4.3. окінцювання кабелю: кінець кабелю зі сторони Споживача обтискається роз’ємом RJ-45;
4.4.4. подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю всередині приміщення Споживач здійснює самостійно;
4.4.5. проведення інших монтажних робіт, або внесення з ініціативи Споживача змін до проведених монтажних робіт здійснюється працівниками Оператора за наявності Технічної можливості та за додаткову оплату.
4.5. Якщо на дату завершення підключення до Послуги, Споживач протягом п’яти календарних днів не підписує наданий Оператором в момент підключення Послуги Акт виконаних робіт і не надає Оператору письмової мотивованої відмови у прийнятті Послуг, а також у випадку відмови Споживача підписати Акт виконаних робіт через неготовність свого кінцевого обладнання, послуги вважаються прийнятими Споживачем з моменту завершення підключення до Послуг. При цьому Оператор має право вимагати від Споживача виконання обов’язків з оплати за підключення до Послуг, а Споживач зобов’язаний сплатити підключення до Послуг відповідно до умов Договору.
4.6. Усі роботи здійснюються працівниками Оператора за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. Працівник Оператора зобов’язаний пред’являти посвідчення Споживачеві.

5. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання Послуг публікуються у Засобах масової інформації і являються невід’ємною частиною даного Договору.
5.2. Доступ до Послуги надається Споживачеві тільки після сплати повної суми за підключення Послуг, якщо така передбачена.
5.3. На період користування Послугами Оператор надає Споживачеві Обліковий запис та IP-адресу для доступу до Послуги, та персонального доступу до Особистого кабінету.
5.4. Інформація про Послуги, умови їх підключення, надання та правила користування розміщено на Сайті Послуг та в Особистому кабінеті, де Споживач обирає Тарифний план.
5.5. Дата початку користування Послугами, перелік Послуг і факт їх надання Споживачеві визначається Оператором на основі даних Системи, за умови якщо Споживач не виконав умови п.4.5.
5.6. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення Послуг визначається тарифами та/або регламентами надання послуг, які є невід’ємною частиною Договору, розміщується (оприлюднюється) у Засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення його в дію.
5.7. Доступ до Особистого Кабінету можливий тільки за наявності у Споживача доступу до телемережі.
5.8. Оператор надає Послуги Споживачеві за часовою схемою 24/7/365. Перерва в наданні Послуги допускається на час проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуги. Проведення регламентно-профілактичних робіт здійснюється в години найменшого навантаження мережі.
5.9. На Особовому рахунку Споживача враховуються обсяги наданих Оператором Послуг. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих Споживачем Послуг під час тарифікації і вирішення спірних питань.
5.10. Споживач доручає Оператору, а Оператор зобов’язаний вести правильний облік обсягу та вартості наданих Послуги, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих Послуг. Споживач погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих Послуг буде включено відомості про Споживача, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.
5.11. Споживач через Кінцеве обладнання отримує Доступ. Ресурси зовнішнього каналу, що надаються Споживачеві, обмежуються програмно-апаратними засобами відповідно до обраного Споживачем Тарифного плану.
5.12. Надання Послуг автоматично призупиняється, якщо баланс Споживача стає недостатнім для списання платежу за Послуги, передбаченого вибраним Тарифним планом. Надання Послуг відновлюється після поповнення балансу Споживача на суму передбачену вибраним Тарифним планом.
5.13. При відсутності Доступу у Споживача, Оператор вживає заходи щодо його відновлення в найкоротші можливі терміни. Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Споживача, який повідомив Оператора про несправність, на момент повідомлення був позитивний баланс Особового рахунку.
5.14. Магістральні, з’єднувальні та розподільчі проводові і оптоволоконні кабелі електрозв’язку, які прокладені в телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також через інші надземні та підземні інженерні споруди, являються власністю Оператора.
5.15. В разі припинення дії Договору Обліковий запис та IP-адреса Споживача видаляються із Системи Оператора.
5.16. Послуги надаються Споживачу в обсязі, що відповідає некомерційному щоденному використанню середньостатистичного користувача; Оператор залишає за собою право часткового або повного обмеження Послуг в результаті виявлення факту негативного використання та/або зловживання Послугами, при яких інші абоненти або Оператор зазнають або можуть зазнати збитків, за умови, що таке користування Послугами здійснюється не з метою задоволення потреб, які зазвичай задовольняються за допомогою телекомунікаційних послуг та/або з метою запобігання порушень згідно чинного законодавства України.

6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

6.1. У Мережі Оператора Споживачам можуть також надаватися інші Додаткові Послуги як самим Оператором, так і його партнерами (Контент-провайдерами).
6.2. Замовленням Додаткових Послуг вважається фактичне здійснення Споживачем дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової Послуги.
6.3. У разі, якщо замовлення Додаткової Послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Споживачем випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою Послугою, звернутися до Оператора із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової Послуги.
6.4. За Додаткові Послуги, надані Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Споживача претензій до Додаткових Послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Споживач повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Споживачеві можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.
6.5. Додаткові Послуги оплачуються Споживачем у порядку, передбаченому цим Договором, якщо інший порядок не встановлений в інформації та умовах надання до відповідних Додаткових Послуг.
6.6. Інформація про Додаткові Послуги Оператора міститься на Сайті Послуги. Інформація про Додаткові Послуги Контент-провайдерів містяться на Інтернет – ресурсах Контент-провайдерів.

7. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

7.1. Оператор має право тимчасово обмежити або припинити надання Послуг Споживачеві у кожному з наступних випадків:
7.1.1. При повному використанні Споживачем коштів на своєму Особовому рахунку;
7.1.2. За несплату за надані Послуги у строки, що вказані у Тарифних планах.
7.2. Після відповідного поповнення Споживачем свого Особового рахунку Оператор відновлює надання Послуги у повному обсязі.
7.3. При користуванні Послугами та Додатковими Послугами забороняється:
7.3.1. Обмежувати іншим Споживачам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Споживачам користуватися Послугами.
7.3.2. Розсилати спам
7.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі та/або програм чи Інтернет – ресурсів будь-яких інших осіб.
7.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи Інтернет – ресурсів Оператора або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.
7.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.
7.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Споживач не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.
7.3.7. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого Кінцевого обладнання так, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у Мережі чи на функціонування Мережі.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

8.1. Обов’язки Оператора:

8.1.1. Надавати Споживачеві Послуги в строки, передбачені Договором та законодавством України, за встановленими показниками якості відповідно до стандартів, інших нормативних документів та умов Договору.
8.1.2. Усувати пошкодження Мережі протягом 24 годин з моменту отримання відповідного повідомлення про пошкодження на електронну адресу чи факс із вказаним вихідним номером повідомлення Споживача.
8.1.3. Інформувати Споживача стосовно введення нових Тарифних планів, Послуг та цін на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://x-net.in.ua не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту їх зміни.
8.1.4. Приймати, розглядати та надавати відповідь на заяви та скарги Споживача в терміни відповідно до чинного законодавства України.
8.1.5. Вживати відповідно до чинного законодавства України заходи забезпечення конфіденційності інформації, що передається Мережею, конфіденційності інформації про Споживача та Послуги, які він отримав чи замовляв, окрім випадків, що передбачені чинним законодавством України.
8.1.6. Вести достовірний облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом Послуг окремо.
8.1.7. Забезпечити правильність застосування тарифів та не пізніше ніж за 7 календарних днів повідомляти Споживача про їх зміну.
8.1.8. Попереджувати Споживача про відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством України.
8.1.9. На вимогу Споживача надавати інформацію про ліцензії Оператора, режим роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання Послуг та Додаткових Послуги (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.
8.1.10. Замінити Споживачеві телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Споживачеві у разі виходу його з ладу відповідно до умов та термінів, які розміщенні на сайті Оператора.
8.1.11. Дотримуватися технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж.
8.1.12. Виконати всі роботи, необхідні для надання Споживачу Послуг.
8.1.13. Забезпечити цілодобовий безперебійний доступ до Мережі.

8.2. Права Оператора:

8.2.1. В разі потреби, встановлювати програмне забезпечення на Кінцеве обладнання Споживача, що контролює виконання умов цього Договору.
8.2.2. Не проводити первинне налаштування, якщо Кінцевим обладнанням Споживача не є справний IBM-сумісний комп`ютер, що має підтримку Ethernet IEEE 802.3, працездатну операційну систему сімейства «Windows» з підтримкою стека протоколів TCP/IP в повному обсязі та отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до RFC2131, мережевий інтерфейс з роз’ємом RJ-45 та підтримує PPTP-з’єднання (VPN).
8.2.3. Використовувати програмно-технічні засоби обмеження для безпеки Доступу інших користувачів Послуг.
8.2.4. У разі виникнення обставин, що не залежать від Оператора та унеможливлюють подальше надання Послуги за цим Договором, припинити дію даного Договору з інформуванням про такі обставини Споживача.
8.2.5. Відключити та вилучити своє телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Споживачеві) в разі припинення дії Договору.
8.2.6. Припинити Доступ Споживача, скоротити перелік Послуг, а також відключити Кінцеве обладнання Споживача від Мережі без завчасного попередження, в односторонньому порядку, у випадку виявлення навмисного чи ненавмисного втручання Споживача чи інших осіб із використанням технічних засобів чи Мережевих реквізитів Споживача, в роботу Мережі та/або інших користувачів Послуги, що порушують правила й норми користування Послугами, викладені в Договорі, або такими, що порушують вимоги чинного законодавства України.
8.2.7. Робити перерву в наданні Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на сайті https://x-net.in.ua не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.
8.2.8. Змінювати ціни на Послуги чи Додаткові Послуги, крім тих, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України, шляхом публікації таких змін на ціни на сайті https://x-net.in.ua не менше ніж 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію.
8.2.9. Змінювати Мережеві реквізити та Обліковий запис Споживача з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Споживача, шляхом публікації таких змін на ціни на сайті https://x-net.in.ua, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів через Особистий кабінет.
8.2.10. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень до Послуги за одним Місцем підключення.
8.2.11. Не підключати або відключати підключене до Мережі Кінцеве обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
8.2.12. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Споживачем Послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Оператора та інших Споживачів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Споживача.
8.2.13. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Споживача.
8.2.14. Відключати кінцеве обладнання Споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.

8.3. Обов’язки Споживача:

8.3.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення Кінцевого обладнання, здійснення Оператором робіт з підключення до Послуги та подальшу експлуатацію Споживачем встановленого обладнання. Забезпечити технічну можливість підключення свого Кінцевого обладнання до обладнання Оператора.
8.3.2. У разі, якщо технологія Доступу передбачає встановлення на території Споживача телекомунікаційного обладнання, Споживач зобов’язаний прийняти таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану.
8.3.3. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Договором та/або умовами їх надання.
8.3.4. Своєчасно оплачувати Послуги на умовах та в порядку зазначеному в даному Договорі та/або умовах надання Послуг та Тарифних планах. У разі, якщо Послуги передбачають плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення до Послуги, якщо інше не передбачено Договором.
8.3.5. Ознайомитись з ст.ст. 32-36 Закону України “Про телекомунікації”, умовами даного Договору, умовами і порядком підключення та отримання Послуги, порядком отримання інформації про Послуги та тарифи Оператора.
8.3.6. Повідомляти Оператора про заміну Кінцевого обладнання та зміну його Мережевих реквізитів і типу.
Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо Кінцевого обладнання;
8.3.7. У разі виникнення несправностей або відсутності Доступу, невідкладно повідомляти про це Оператора за контактними даними, які вказані на сайті https://x-net.in.ua.
8.3.8. Не підключати третіх осіб до Послуги, що надаються за даним Договором. Не допускати використання
Кінцевого обладнання та власних Мережевих реквізитів для надання Послуги третім особам;
8.3.9. Надавати Оператору, в разі потреби, усі документи та інформацію, необхідні для належного виконання зобов’язань за даним Договором та законодавством України.
8.3.10. Систематично відслідковувати інформацію розміщену Оператором на Сайті Послуг і в Особистому Кабінеті, та регулярно перевіряти стан свого Особового рахунку для отримання поточної інформації.
8.3.11. Самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати від’ємного балансу Особового рахунку. Стан Особового рахунку Споживач контролює, використовуючи Особистий кабінет на Сайті Послуг;
8.3.12. У разі тимчасового призупинення користування Послугами, а також при атмосферних стихійних явищах (грози), від`єднати Абонентську лінію від Кінцевого обладнання.
8.3.13. Надавати Оператору доступ до його телекомунікаційного обладнання, якщо таке надавалося Споживачеві, для проведення його технічного обслуговування та ремонту, а у разі припинення Договору – для відключення та вилучення обладнання.
8.3.14. Не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов’язаних з обстеженням Кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за заявкою Споживача;
8.3.15. Повідомляти Оператора, в тому числі письмово, про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Споживачем, в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин.

8.4. Права Споживача:

8.4.1. Тимчасово призупиняти отримання Послуг.
8.4.2. Не вносити оплату за весь час пошкодження (аварії), що призвело до припинення отримання Послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Споживача або не були поза зоною контролю Оператора.
8.4.3. Замовляти у Оператора або Контент-провайдерів будь-які Додаткові Послуги, якщо вони пропонуються Споживачеві. Порядок замовлення Додаткових Послуг вказаний у описі Додаткових Послуг.
8.4.4. Змінити 1 (одaин) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний Тарифний план на наступний за поточним. Зміна Тарифного плану здійснюється самостійно Споживачем в Особистому кабінеті на Сайті Послуг.
8.4.5. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.
8.4.6. Повідомляти, в тому числі письмово, Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуги.
8.4.7. Відмовитися від подальшого користування Послугами та припинити дію Договору у порядку, визначеному Договором.
8.4.8. Вимагати безкоштовної заміни (або ремонту) Оператором телекомунікаційного обладнання отриманого у користування від Оператора у разі, якщо воно вийшло з ладу не з вини Споживача. У разі, якщо буде встановлено, що вказане обладнання вийшло з ладу з вини Споживача, останній має право вимагати заміни обладнання після відшкодування вартості обладнання, що вийшло з ладу.
8.4.9. Достроково розірвати Договір за умови попередження Оператора у визначений у Договорі строк.
8.4.10. Отримати перерахунок оплати за весь час пошкодження (аварії) Мережі, що призвело до припинення Доступу, у разі порушення Оператором термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Споживача.
8.4.11. Своєчасно та в повному обсязі отримувати замовлені Послуги встановленої якості.
8.4.12. Отримувати від Оператора відомості про отримані Послуги у порядку, встановленому Договором та/або чинним законодавством України.
8.4.13. Отримати обмеження Оператором доступу Споживача до окремих видів Послуги на підставі його заяви, в тому числі письмової, та при наявності Технічної можливості у Оператора.
8.4.14. Отримати повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуги у випадках і в порядку, визначених Договором та/або чинним законодавством України.
8.4.15. Оскаржувати неправомірні дії Оператора згідно із чинним законодавством України.
8.4.16. Відмовитися від Послуг, попередньо письмово попередивши про це Оператора, але не менше ніж за 7 календарних днів.
8.5. Оператор і Споживач також мають інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

9. РОЗРАХУНКИ

9.1. Ціни на Послуги встановлюються Оператором та можуть бути змінені ним в односторонньому порядку, враховуючи його витрати та умови на здійснення підключення Споживача та надання йому Послуги. Оператор самостійно встановлює та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України. Зміни в цінах на Послуги виконуються шляхом публікації таких змін на ціни на сайті https://xnet.in.ua не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту їх змін. При цьому, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з дати розміщення відповідної інформації, Споживач не використає своє право на припинення дії цього Договору і продовжить користуватися Послугами, то вважається, що Споживач згоден із вказаними змінами.
9.2. Послуги надаються на умовах передоплати. Платежі здійснюються на умовах та у відповідності до умов даного Договору. У випадку від’ємного балансу Особового рахунку Споживача всі платежі використовуються для погашення заборгованості. Після погашення заборгованості залишкова частина коштів використовується в рахунок платежів за Послуги, що передбачені Тарифним планом, який обрав Споживач.
9.3. Ціни на Послуги встановлюються Національній валюті України – гривня відповідно до Тарифного плану, обраного Споживачем.
9.4. По мірі користування Послугами грошові кошти внесені Споживачем, в якості передоплати, списуються Оператором у відповідності до діючих умов Тарифного плану.
9.5. Інформація про платежі, що були внесені у якості оплати за Послуги, відображається у Особистому кабінеті Споживача.
9.6. На Особовому рахунку Споживача враховуються всі платежі Споживача. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Споживачем Послуги під час тарифікації і вирішення спірних питань.
9.7. У випадку призупинення надання Послуги, Споживачу нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання та використання технічних ресурсів Оператора, згідно з діючими тарифами Оператора.
9.8. При припиненні Оператором надання Послуг відповідно до п. 8.2.10. Договору, Споживач не звільняється від оплати Послуги Оператора в повному обсязі згідно із обраним Споживачем Тарифним планом та/або замовленими Додатковими Послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання Послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Споживач не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених п. 14.4. Договору, така поведінка Споживача вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних тарифів Оператора. Оператор і Споживач визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
9.9. Споживач сплачує рахунки Оператора за користування платною інформацією, якщо власник платної інформації або інші уповноважені особи надішлють такі рахунки Оператору.
9.10. Пошкодження Абонентської лінії, що проведена відповідно до стандартних умов підключення, на території Споживача усувається за рахунок Споживача, пошкодження Абонентської лінії, що проведена відповідно до стандартних умов підключення, за межами території Споживача усуваються за рахунок Оператора.
9.11. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Споживача здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Споживача через, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (Інтернет-карток, кредитних карток, та ін.), що представлені на Сайті Послуг. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Оператора, якщо способом оплати не передбачено інше.
9.12. Припинення надання Послуги та/або розірвання Договору не звільняє Споживача від оплати вже отриманих Послуг та погашення заборгованості перед Оператором.
9.13. Споживач контролює стан Особового рахунку шляхом відвідування Особистого кабінету на Сайті Послуг.
9.14. У випадку припинення дії Договору, якщо на Особовому рахунку Споживача залишилися невикористані кошти, Оператор на підставі письмової заяви від Споживача, виплачує залишок коштів протягом 7 (семи) днів з моменту отримання заяви.
9.15. Повернення Споживачу коштів у разі ненадання Послуг, відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості, або надання Послуг, які Споживач не замовляв та в інших випадках, визначених чинним законодавством України, здійснюється на підставі письмової заяви від Споживача, засвідченої його особистим підписом.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Оператор та Споживач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.
10.2. Оператор відповідає:
10.2.1. За своєчасне та якісне виконання покладених на нього обов’язків відповідно до умов даного Договору;
10.2.2. За усунення пошкоджень в терміни, відповідно до чинного законодавства України.
10.3. Оператор не відповідає:
10.3.1. За точність, достовірність і якість інформації, одержаної Споживачем за допомогою Послуги, окрім Сайту Послуг.
10.3.2. За затримки або перебої в роботі в разі пошкодження обладнання і ліній підприємств зв’язку та електромереж, серверів і каналів інших мереж, які не належать Оператору.
10.3.3. За збитки, яких може зазнати Споживач при використанні чи не використанні Послуги, а також за збитки завдані в результаті помилок, пропусків, перерв і затримок в роботі Послуги.
10.3.4. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Споживачем, внаслідок використання Споживачем Послуги Оператора чи неможливості їх використання. Споживач несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Споживачем, здійсненої за допомогою використанням Споживачем Послуг Оператора.
10.3.5. Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Споживач. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і Послуги, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:
10.3.5.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Споживач внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
10.3.5.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Споживача;
10.3.5.3. за збиток, нанесений Споживачем в результаті дії програмних продуктів, отриманих Споживачем за допомогою Послуг;
10.3.5.4. за прямий або непрямий збиток, нанесений Споживачеві в результаті дії програмних продуктів, отриманих Споживачем за допомогою Послуг;
10.3.5.5. за якість Послуг – у випадках використання Споживачем не сертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Споживачем програмного забезпечення і устаткування.
10.3.6. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні Послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.
10.4. Споживач відповідає:
10.4.1. За своєчасне повідомлення Оператору про відсутність Доступу.
10.4.2. За зміст та правомірність розповсюдження інформації в Мережі, що надається Споживачем або іншими особами під його Мережевими реквізитами. За її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб, та за розповсюдження інформації, що порушує права інтелектуальної власності.
10.4.3. За нерозголошення і збереження Мережевих реквізитів та Облікового запису. У випадку, якщо Споживач втратив Мережеві реквізити та/або Обліковий запис, це не звільняє Споживача від оплати Послуги, які були надані з використанням його Мережевих реквізитів та/або Облікового запису.
10.4.4. За наслідки, спричинені діями Споживача, в тому числі, за втручання в роботу програмно-технічних засобів, що призвело до дестабілізації процесів, які впливають на якість Послуги, що надаються іншим користувачам Послуги, чи знищення інформації інших користувачів Послуги або Оператора, пошкодження майна інших користувачів Послуги або Оператора незалежно від того, було це здійснено Споживачем чи іншими особами з використанням Кінцевого обладнання та/або Мережевих реквізитів та/або Облікового запису Споживача.
10.4.5. Споживач самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.
10.5. Оператор та Споживач несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються у 7-денний строк повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.
10.6. Відсутність технічної можливості для надання Послуги не є підставою для подання Споживачем Оператору будь-яких претензій та позовів.
10.7. У випадку, якщо Споживач припинить дію Договору за власною ініціативою раніше, ніж через 6 (шість) місяців з дня підключення до Послуг, Споживач зобов’язаний оплатити повну вартість підключення, що складає 300,00 (триста) гривень 00 коп.
10.8. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Споживача та Оператора від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
10.9. Сторона, що не виконала умови Договору, відповідає згідно з чинним законодавством України.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для виконання зобов’язань.
11.2. Оператор та Споживач не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Оператор та Споживач не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

12. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Підключившись до Послуг Оператора, ознайомившись з умовами Договору, Споживач дає згоду на:
12.1.1. обробку його персональних даних, які внесенні до бази персональних даних «Клієнти КП «ІКС», володільцем якої є Оператор;
12.1.2. будь-яке використання і обробку наданих даних у здійсненні господарської діяльності Оператора щодо виконання зобов’язань за цим Договором, а також пов’язаних з ним зобов’язань по оформленню бухгалтерської документації, сплаті податків та інших зобов’язань, покладених на Оператора згідного з чинним законодавством України.
12.2. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, які передаються Оператору, а також норм чинного законодавства України, що регулюють таку передачу, зокрема норм Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., несе Споживач, який передає відповідні персональні дані Оператору в ході виконання зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього.
12.3. Відповідальність за дотримання прав суб’єкта персональних даних, що отримані Оператором, а також норм чинного законодавства України, що регулюють зберігання, обробку та використання таких даних, зокрема норми Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., несе Оператор, який отримує відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором.
12.4. Під обробкою персональних даних Сторони розуміють збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.
12.5. Споживач посвідчує внесення його персональних даних до бази персональних даних «Клієнти КП «ІКС».
12.6. Споживач підтверджує, що він отримав повідомлення про внесення його персональних даних до бази персональних даних «Клієнти КП «ІКС».

13. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ СПОЖИВАЧІВ

13.1. Оператор проводить прийом Споживача з питань надання Послуг.
13.2. Споживач має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі – звернення ) з питань надання та отримання Послуг. Звернення пред’являються Споживачем у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Оператором порядку.
13.3. Звернення, пов’язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом одного місяця з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред’явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.
13.4. Розгляд звернень провадиться у встановлений законодавством строк.
13.5. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі або на Сайті послуг, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 7 (сім) днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу.
13.6. Повідомлення або документ, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані Оператору.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

14.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті https://x-net.in.ua, в Абонентському відділі Оператора (м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-А), інших місцях продажу Послуги та/або у місцевих друкованих Засобах масової інформації.
14.2. Датою укладання Договору є дата оплати Послуг Споживачем. Договір вважається укладеним строком на 1 (один) рік.
14.3. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 14.2. строк дії Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік.
14.4. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Споживача достроково за умови відсутності у Споживача на момент розірвання заборгованості по оплаті Послуги та подання Споживачем заяви, в тому числі письмової, на розірвання Договору за 7 (сім) календарних днів до дати припинення (розірвання) дії Договору. Споживач зобов’язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані Послуги.
14.5. Припинення (розірвання) Договору можливе з ініціативи Оператора, у разі порушення Споживачем правил надання і отримання телекомунікаційних послуг та/або у разі відсутності у Оператора технічної можливості для надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://x-net.in.ua та/або направлення відповідного письмового повідомлення Споживачу за адресою надання Послуг за 7 (сім) календарних днів до дати припинення (розірвання).
14.6. В ході виконання, в даний Договір можуть вноситися зміни та доповнення з ініціативи Оператора, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://x-net.in.ua не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту їх зміни.
14.7. Інформувати Споживача стосовно змін умов даного Договору, змін або скасування існуючих Тарифних планів, Послуг та цін на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://x-net.in.ua не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту їх зміни.
14.8. У разі реорганізації (ліквідації) Оператора або у разі укладання ним Договору про заміну сторони в зобов’язанні, уступки вимоги, переведення боргу, особа яка набуває права Оператора повідомляє Споживача у спосіб передбачений п.14.5,14.6. цього Договору.
14.9. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Споживач має право припинити отримання Послуг в порядку, визначеному Договором. Якщо Споживач по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення повідомлення Оператора про зміни, продовжує користуватись Послугами, Оператор вправі вважати, що Споживач згоден із внесеними змінами та доповненнями.
14.10. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Споживач повинен припинити отримання Послуги, повідомивши, в тому числі письмово, про це Оператора протягом 7 (семи) днів з дня отримання повідомлення.
14.11. Оператор та Споживач розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Оператор та Споживач погоджуються, що у випадку, якщо Споживач не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п. 14.4. Договору протягом чотирьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання Послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Споживача. Оператор і Споживач визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
14.12. Договір, а також умови і порядок надання Послуг, доступу до Послуг, інструкції, що розміщені на Сайті Послуги і в Особистому Кабінеті, Тарифи, складають єдиний Договір між Оператором і Споживачем.
14.13. Вносити зміни і доповнення до умов Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://xnet.in.ua про такі зміни не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту їх зміни.
14.14. Оператор має право тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Споживач не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги.
14.15. Після укладання цього Договору усі попередні переговори за ним (листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору) втрачають юридичну силу.
14.16. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

Комунальне підприємство «Ірпінькомунікаціясервіс»
Ірпінської міської ради.
Адреса юридична:
08200, Київська обл. м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 2-а.
Адреса абонентського відділу:
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-А.

КП «Ірпінькомунікаціясервіс»
р/р: UA04 321842 0000 0260 0805 3050 102
в Київське ГРУ АТ КБ”ПРИВАТБАНК”
ЄДРПОУ: 14360570
МФО: 321842